Sieci komputerowe, sieci bezprzewodowe, sprzęt do wideokonferencji - Network Expert
Audyt Bezpieczeństwa Informacji2024-06-04T15:32:46+02:00
Audyt Cyberbezpieczeństwa

Audyt Bezpieczeństwa Informacji

Budowa bezpiecznego środowiska lub systemu wymaga starannego przygotowania, metodycznego wdrożenia procedur i zabezpieczeń i stopniowej eliminacji słabych punktów. Realizacja żadnego z tych założeń nie będzie możliwa, jeśli nie zostanie określony stan faktyczny (lub początkowy) w odniesieniu do oczekiwanego stanu.

Weryfikacje stanu faktycznego/początkowego (czyli audyt) można podzielić na część techniczną – czyli przegląd wdrożonych już systemów pod kątem podatności i odchyleń konfiguracji i operacji od norm, standardów i dobrych praktyk – oraz część proceduralno-biznesową, czyli związaną z budową i zarządzaniem procesami wewnątrz firmy. W obu obszarach głównych możemy dowolnie zdefiniować zakres działań, aby pomóc sprostać wymaganiom – niezależnie od tego, czy wynikają one z wewnętrznej potrzeby, czy też wymagań ze strony kontrahenta, czy regulacji.

W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno audyty techniczne, jak i audyty zgodności (compliance)

Dlaczego warto wykonać audyt cyberbezpieczeństwa?

 • Bądź o krok przed przestępcą! Jeśli wcześnie wykryjemy zdarzenia związane z przygotowaniem ataku możemy mu zapobiec.
 • Audyt zwiększa świadomość istniejących zagrożeń – pozwala dostosować zabezpieczenia zanim dojdzie do niebezpiecznej sytuacji.
 • Pozwala lepiej zarządzać podatnościami, co sprawia, że zagrożenia można wyeliminować możliwie wcześnie.
 • Pozwala określić poziom zgodności organizacji z normami i regulacjami – np. GDPR/RODO, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 62443, UoKSC, KRI, NIS/NIS 2.

Czy wiesz, że

Podatność na ataki dotyczy zarówno systemów teleinformatycznych, jak i urządzeń przemysłowych i dedykowanych, a także zasobów ludzkich.

Atak na zasoby teleinformatyczne danej firmy/organizacji składa się z wielu kroków, przygotowań, to nie jeden magiczny guzik! Cyberprzestępcy pozostawiają ślady swojej działalności zanim wykonają atak – często nie spodziewają się, że również mogą być obserwowani.

Co więcej, część ataków, np. kradzież danych jest przeprowadzana w sposób przezroczysty dla użytkownika. Bez audytu podatności Twoich systemów Twoja firma może utracić cenne informacje (np. osobowe, handlowe, patentowe, tajne dane), a Ty możesz nigdy nie dowiedzieć się o wycieku lub – co gorsza – włamanie może stać się jawne w momencie, gdy ukradzione dane zostaną opublikowane.

CO MOŻEMY ZROBIĆ DLA TWOJEJ FIRMY?

W ramach bezpieczeństwa teleinformatycznego wykonujemy:

Audyt stacji roboczych w zakresie:

 • Weryfikacja ochrony antywirusowej i antimalware
 • Audytu uprawnień użytkowników
 • Weryfikacja zarządzania poprawkami
 • Ochrona przed kradzieżą sprzętu i dostępem do danych po kradzieży

Audyt dostępu do danych

 • Zdefiniowanie zasobów kluczowych ze względu na bezpieczeństwo
 • Określenie listy użytkowników§ oraz ich uprawnień
 • Analiza sposobów uwierzytelniania użytkowników i bezpieczeństwa tego procesu

Audyt brzegu sieci
Aspekty techniczne: bezpieczeństwo brzegu sieci oraz połączeń WAN Z uwzględnieniem poniższych aspektów:

 • Opracowanie listy punktów stykowych z internetem, parametry połączeń w zakresie typu połączenia jego
  przepustowości
 • Skanowanie sieci publicznych pozwalające na mapowanie zasobów udostępnianych przez Zamawiającego oraz
  zdobycie informacji o stosowanych przez Zamawiającego rozwiązaniach
 • Automatyczne skanowanie podatności bazujące na sygnaturach zagrożeń udostępnianych przez systemy typu
  Nessus lub OpenVAS
 • Zebranie informacji o wersjach sprzętu i oprogramowania
 • Analiza konfiguracji urządzeń
 • Analiza redundancji rozwiązania
 • Weryfikacja konfiguracji połączeń VPN
 • Weryfikacja metod filtrowania komunikacji wymienianej z zasobami zewnętrznymi

Audyt infrastruktury serwerowej
Aspekty bezpieczeństwa infrastruktury serwerowej związanej z serwerami, macierzami, wirtualizacją:

 • Wykonanie automatycznego skanowania podatności
 • Weryfikacja bezpieczeństwa systemów kvm i ilo
 • Audyt uprawnień do konfiguracji infrastruktury sprzętowej
 • Audyt infrastruktury wirtualizacyjnej
 • Weryfikacja zastosowanych firmware pod katem podatności i rekomendacji producenta.
 • Audyt zagadnień związanych z redundancją infrastruktury sprzętowej
 • Audyt konfiguracji macierzy dyskowych
 • Audyt konfiguracji i bezpieczeństwa infrastruktury SAN

Audyt sieci wewnętrznej
Zagadnienia techniczne bezpieczeństwa sieci wewnętrznej (kontrola dostępu, segmentacja, IPS)

 • Zebranie informacji o wersjach sprzętu i oprogramowania
 • Rozpoznanie listy bugów i zagrożeń sieciowych związanych z konkretnym sprzętem i zastosowanym
  oprogramowaniem
 • Analiza konfiguracji urządzeń
 • Analiza redundancji rozwiązania
 • Audyt sieciowy
 • Test podatności infrastruktury na ataki sieciowe targetowane na warstwę drugą modelu OSI/ISO
 • Audyt zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci WIFI
 • Analiza bezpieczeństwa warstwy dostępowej do sieci

Audyt aplikacji wewnętrznych

 • Automatyczne skanowanie podatności
 • Skanowanie narzędziami analizy zagrożeń bezpieczeństwa aplikacji web
 • Audyt środowisk bazodanowych
 • Sposób funkcjonowania środowisk bazodanowych
 • Redundancja baz danych
 • Odporność na ataki na bazy danych

Kwestie dostępu fizycznego do danych

 • Sprawdzenie bezpieczeństwa pomieszczeń serwerowych i punktów dystrybucyjnych
 • Weryfikacja bezpieczeństwa fizyczne komputerów mobilnych
 • Sprawdzenie bezpieczeństwa fizyczne w kontekście zagrożeń dostępu do danych: UPS, kopie zapasowe,systemy przeciwpożarowe

IOT: urządzenia przemysłowe i dedykowane

 • Weryfikacja konfiguracji urządzeń CCTV oraz urządzenia IOT i urządzenia medyczne
 • Weryfikacja separacji od reszty sieci
 • Weryfikacja metod dostępu serwisowego

Kopie zapasowe

 • Weryfikacja metody wykonywania kopii,
 • Sprawdzenie częstotliwości wykonywania kopii
 • Określenie zakresu , sposobu przechowywania
 • Weryfikacja testów odtwarzania danych produkcyjnych

Niszczenie danych

 • Audyt procesu usuwania stacji roboczych i serwerów z produkcji
 • Kopie zapasowe
 • Audyt ochrony przed wyciekiem danych DLP

Logowanie zdarzeń

 • Weryfikacja konfiguracji logowania zdarzeń
 • Weryfikacja konfiguracji analizowania ruchu sieciowego

Bezpieczeństwo komunikacji

 • Bezpieczeństwo komunikacji mail, możliwość przechwycenia komunikacji, odporność na spam
 • Bezpieczeństwo komunikacji telefonicznej, podatność na przechwycenie
 • Bezpieczeństwo komunikacji pozostałej: komunikatory, chaty, wideokomunikacja

Social Engineering

 • Ataki na najsłabsze ogniwo, czynnik ludzki

Kwestie bezpieczeństwa urządzeń mobilnych

 • Ewidencja posiadanych urządzeń mobilnych
 • Sposób zarządzania urządzeniami mobilnymi
 • Zakres dostępu z urządzeń mobilnych do danych wrażliwych
 • Infrastruktura BYOD

Testy infrastruktury IT/OT/ICS, aplikacji webowych mobilnych, wewnętrznych, przeprowadzane jedną z trzech metod:

 • Black box: bez dostępu do systemu, bez wiedzy na temat zastosowanych technologii opierając się na danych i informacjach dostępnych dla każdego
 • White box: z pełną wiedzą o systemie, zastosowanych technologiach z możliwością analizy kodu źródłowego, z dostępem do kodów użytkowników
 • Grey box: ograniczona wiedza o systemie, dostęp do konta nieadministracyjnego
 • Testy odporności DDoS: testy obciążeniowe
 • Social Engineering: testy odporności na błąd ludzki
 • Compromise assesment: weryfikacja czy systemy są obecnie atakowane
 • Systemy filtrujące Next Generation Firewall
 • Systemy wykrywania zagrożeń: IPS WIPS
 • Systemy kontroli dostępu do sieci
 • Systemy antimalware
 • Systemy kontroli urządzeń mobilnych MDM

w zakresie:

 • Polityk i procedur bezpieczeństwa określających sposób użycia urządzeń teleinformatycznych oraz systemów teleinformatycznych
 • Ochrony dostępu do danych oraz zasobów
 • Ochrony fizycznej zasobów o szczególnej wartości dla funkcjonowania jednostki
 • Procedur odpowiedzi na incydent bezpieczeństwa
 • Analizy ryzyka
 • Zarządzania ciągłością działania organizacji w sytuacjach awaryjnych

Usługa polegająca na kompleksowym przeprowadzeniu audytu procedur Zamawiającego oraz systemów informatycznych Zamawiającego, celem przygotowania Zamawiającego do realizacji wymogów:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) – dalej jako „ustawa o ochronie danych”, ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. poz. 730) – dalej
jako „ustawa wprowadzająca RODO”

Wykonanie Przedmiotu zamówienia polegać będzie w szczególności na:

 • analizie, przeglądzie i weryfikacji dotychczasowej dokumentacji Zamawiającego,
 • weryfikacji statusu Zamawiającego w zakresie operacji przetwarzania danych (administrator, współadministrator, procesor danych) – w zależności od procesu,
 • sprawdzeniu istniejących procedur zgodnie z wytycznymi RODO, ustawy o ochronie danych i ustawy wprowadzającej do RODO,
 • przeglądzie procesów przetwarzania danych osobowych i weryfikacji ich podstaw przetwarzania,
 • przeglądzie i weryfikacji treści stosowanych klauzul informacyjnych i klauzul zgód,
 • weryfikacji regulaminów i dokumentów wewnętrznych, przeglądzie i weryfikacji przyjętego okresu retencji danych osobowych dla poszczególnych procesów i działów,
 • weryfikacji strony internetowej pod kątem zgodności z wytycznymi RODO,
 • identyfikacji procesów i kategorii przetwarzania – sprawdzenie poprawności prowadzonego rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania,
 • weryfikacji procedury zgłaszania naruszeń,
 • weryfikacji dotychczas zwartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprawdzeniu poprawności przeprowadzonych analiz ryzyka dla zidentyfikowanych operacji,
 • przetwarzania danych – wskazanie braków związanych z przeprowadzeniem analizy ryzyka,
 • weryfikacji dostosowania systemów informatycznych, w sposób umożliwiający realizowanie praw osób fizycznych,
 • weryfikacji procedur zarządzania ciągłością działania,
 • weryfikacji procedur uwzględniających zasady privacy by design, privacy by default,
 • weryfikacji środków organizacyjnych i technicznych odpowiednich dla oszacowanego ryzyka,mających wpływ na ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane te dotyczą.

Świadczenie usług centrum zarządzania bezpieczeństwem

 • Zespół inżynierów analizujących stan zabezpieczeń systemu
 • Kilka poziomów działania
 • Wysokie kompetencje zespołu certyfikaty CISSP, CEH, CCIE
 • Dopasowane do potrzeb rozwiązania SIEM, Sandbox, Threat Response

Dowiedz się więcej  o Security Operations Center

Przeprowadzenie audytów pod kątem zgodności z wymogami standardów i dobrych praktyk, regulacji prawnych, czy też standardów zdefiniowanych wewnętrznie, przykładowo:

 • ocena dojrzałości bezpieczeństwa w ujęciu całościowym lub poszczególnych fragmentów (np. IT, OT/ICS, zarządzanie, zarządzanie ryzykiem, ciągłość działania) w odniesieniu do standardów (np. ISO/IEC 15504, 22301, 27001, 62443, NIST CSF) lub frameworków (ITIL, COBIT)
 • mapowanie niezgodności w odniesieniu do norm i standardów lub regulacji i wymogów prawnych (np. UoKSC, KRI, NIS/NIS 2)
 • audyt pod kątem zgodności wymogów cyberbezpieczeństwa w specyficznych zastosowaniach branżowych (np. motoryzacyjnych IATF 16949, kolejowych, służby zdrowia)
 • przeglądy polityk, procedur i dokumentacji w odniesieniu do norm, standardów i regulacji.

Nasze kompetencje Cybersecurity

NASZ ZESPÓŁ:

 • Analitycy – analiza logów, zdarzeń SIEM, stała rekursywna analiza podatności w zarządzanym środowisku, reagowanie na zdarzenia: wielowarstwowe
 • Analitycy zagrożeń (Threat analysts): monitoring pojawiających się zagrożeń korzystając z bazy Threat Intelligence: budowanie reguł korelacji, tworzenie polityk SIEM
 • Utrzymanie systemów monitorujących.

KWALIFIKACJE:

 • Analitycy I linii: szkolenie wewnętrzne z zakresu obsługi SIEM i zastosowanych systemów (Cisco SECUREX, Threat Response, AMP, Forti SIEM, Forti EDR ),
 • Analitycy II linii: Cisco CyberOPS,
 • Analitycy III lini: CEH CISSP,
 • Analitycy zagrożeń: CCIE Security, CCNA CyberOPS.
Dział cyberbezpieczeństwa
Przejdź do góry