Obowiązek informacyjny
przetwarzanie danych na potrzeby kontaktu w formie elektronicznej (e-mailowej)

Przepis prawa Art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej jako RODO.
Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NETWORK EXPERTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (03-583), ul. Chojnowska 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000639343, NIP 5242751391, Regon 146116650.
Inspektor ochrony danych Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym każda osoba fizyczna może się skontaktować w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w formie tradycyjnej (pod adresem fizycznym administratora danych), lub pod adresem e-mail: [adres e-mail inspektora ochrony danych]. Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Krystian Erens.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, realizacji zamówionego kontaktu lub w celu zawarcia i realizacji umowy, którą są Państwo zainteresowani. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Okres przetwarzania danych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wyjaśnienia Pani/Pana sprawy i udzielenia wyczerpującej odpowiedzi, jak również przez czas niezbędny do obrony i ochrony roszczeń.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych Dostęp do Pani/Pana danych osobowych, mają nasi pracownicy i współpracownicy, którzy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Ponadto w określonych sytuacjach możemy przekazać Pani/Pana dane np. w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią. Kategorie odbiorców jakim możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe to podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa jak i dostawcy usług przetwarzających powierzone dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych umów zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.
Prawa i uprawnienia

 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W każdej chwili, w przypadku, kiedy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza Pani/Pana prawa – przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Od samego początku naszej działalności stawialiśmy na profesjonalne podejście do naszych Klientów

Network w liczbach

0
lat na rynku
0
realizacji
0
Klientów
0
projektów powyżej 100,000zł

Od samego początku naszej działalności stawialiśmy na profesjonalne podejście do naszych Klientów

Network w liczbach

0
lat na rynku
0
realizacji
0
Klientów