Obowiązek informacyjny – przetwarzanie danych na potrzeby zawartych umów (dane osobowe osób kontaktowych i osób reprezentujących)

Przepis prawa Art. 13 i 14 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej jako RODO.
Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NETWORK EXPERTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (03-583), ul. Chojnowska 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000639343, NIP 5242751391, Regon 146116650.
Inspektor ochrony danych Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym każda osoba fizyczna może się skontaktować w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w formie tradycyjnej (pod adresem fizycznym administratora danych), lub pod adresem e-mail: krystian.erens@infomania.pl. Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Krystian Erens.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:

– zawarcia lub wykonywania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w przypadku osoby reprezentującej oraz osoby do kontaktu w imieniu kontrahenta – niezbędność przetwarzania danych do realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) RODO jak i prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadnionym interesem jest możliwość zawierania i wykonywania umów z podmiotami reprezentowanymi przez osoby fizyczne, możliwość weryfikacji uprawnień do reprezentowania kontrahenta oraz możliwość kontaktowania się z osobami wskazanymi przez kontrahenta do kontaktu w związku z wykonywaniem umów;

– obrony przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadnionym interesem administratora danych jest możliwość obrony przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń;

– wypełnienia przez administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z rachunkowością oraz podatkami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

– rozpatrywania wniosków oraz żądań (gdy takie zostaną zgłoszone) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadnionym interesem administratora danych jest przyjmowanie i obsługa procesu składanych wniosków oraz żądań, a także udzielania odpowiedzi na nie. W przypadku żądań związanych bezpośrednio z realizacją praw osób, o których mowa w RODO – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa;

– archiwalnych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi lub zgodności działania administratora danych z przepisami prawa.

Okres przetwarzania danych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

– przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu, do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy zawartej pomiędzy kontrahentami, dla celów wykonania umowy, rozpatrywania reklamacji, obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń;

– do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy – dla celów związanych z wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa;

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, osoby fizyczne, których przetwarzanie się dokonuje są uprawnione do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Administrator zaprzestanie wówczas przetwarzać wskazane dane osobowe w określonym zakresie, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do przetwarzanych danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osób fizycznych, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcy danych Dostęp do Pani/Pana danych osobowych, mają nasi pracownicy i współpracownicy, którzy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Ponadto w określonych sytuacjach możemy przekazać Pani/Pana dane np. w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią. Kategorie odbiorców jakim możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe to podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa jak i dostawcy usług przetwarzających powierzone dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych umów zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.
Prawa i uprawnienia

 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W każdej chwili, w przypadku, kiedy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza Pani/Pana prawa – przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Źródła oraz zakres pozyskiwanych danych osobowych Administrator danych pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od kontrahenta jako strony umowy. Kategorie danych pozyskiwanych przez administratora danych mogą obejmować: dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, nazwa firmy, numer NIP i adres firmy), jak również dane kontaktowe osób fizycznych wyznaczonych do obsługi/realizacji umowy (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej, dane dotyczące stanowiska).
Informacje dodatkowe Podanie lub przekazanie przez kontrahenta danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia lub wykonywania umowy. Bez podania danych osobowych osoby reprezentującej stronę umowy – zawarcie lub wykonanie umowy jest niemożliwe. W przypadku informacji o osobach wskazanych do kontaktu w imieniu kontrahenta – brak podania danych może utrudniać realizację umowy, a w określonych przypadkach może skutkować brakiem możliwości wykonywania umowy.
Obowiązek wynikający z art. 14. RODO W imieniu administratora danych niniejszą informację należy przekazać wszystkim osobom fizycznym, których dane dotyczą.


Obowiązek informacyjny – przetwarzanie danych na potrzeby zawartych umów (dane osobowe osób kontaktowych i osób reprezentujących)
Wersja dokumentu: 1.0
Dokument opracowany przez Inspektora Ochrony Danych
Obowiązuje od: 19.06.2023 r.

Od samego początku naszej działalności stawialiśmy na profesjonalne podejście do naszych Klientów

Network w liczbach

0
lat na rynku
0
realizacji
0
Klientów
0
projektów powyżej 100,000zł

Od samego początku naszej działalności stawialiśmy na profesjonalne podejście do naszych Klientów

Network w liczbach

0
lat na rynku
0
realizacji
0
Klientów